Nr postępowania DZ/IB/341/083/09

Budowa oświetlenia ul. Bronisza w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Tadeusza Domina prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Instalatorstwo Elektryczne, ul. Cmentarna 45, Cielcza, 63-200 Jarocin z ceną brutto: 42.700,00 zł STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100%. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Edmund Pokładecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ENERGO-TELE, ul. Boczna 25, 62-200 Gniezno, liczba uzyskanych punktów: 90,07; - oferta nr 3 ? Marek Bazylewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ELEKTROBUD, Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa, liczba uzyskanych punktów: 76,38; - oferta nr 4 ? Bartosz Maćkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FILBAR, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 85,78; - oferta nr 5 ? Tadeusz Domin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Instalatorstwo Elektryczne, ul. Cmentarna 45, Cielcza, 63-200 Jarocin, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 6 ? ELTEL Sp. z o.o., ul. Albańska 17, 60-123 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 66,72; - oferta nr 7 ? VABUD Sp. z o.o., ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 83,33.
Data zamieszczenia informacji