Nr postępowania DZ/UD/341/147/06

Wykonanie remontu jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem ul. Tęczowej w Poznaniu na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Pogodnej

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski Borowo Młyn, ul. Starych Wierzb 17, 62-010 Pobiedziska, z ceną brutto: 529.576,45 zł
Data zamieszczenia informacji