Nr postępowania DZ/RSIM/341/078/09

Wykonanie i montaż informacji ulicowej wybranych jednostek obszarowych miasta Poznania oraz informacji numerowej dla centrum miasta.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 2 złożona przez firmę Utal Sp. z o.o., Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica, z ceną brutto: 3.965.024,40 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Oferta nr 1: złożona przez firmę WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, liczba uzyskanych punktów: 99,27; Oferta nr 2: złożona przez firmę Utal Sp. z o.o., Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji