Nr postępowania DZ/IB/341/072/09

Zagospodarowanie szatą roślinną oraz budowa systemu nawadniania terenów w pasie drogowym ul. Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Bukowskiej do ul. Marcelińskiej, wraz z 1-roczną pielęgnacją gwarancyjną drzew, krzewów i trawników dywanowych

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Krzysztofa Mroza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?PARK-M?, ul. Trakt Św. Kingi 9, 33-340 Stary Sącz z ceną brutto: 1.182.732,16 zł. (cena po poprawkach) STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100%. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?GARDENS? Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, liczba uzyskanych punktów: 73,17; - oferta nr 2 ? KDS Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 48,85; - oferta nr 4 ? Krzysztof Mróz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?PARK-M?, ul. Trakt Św. Kingi 9, 33-340 Stary Sącz, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 6 ? Piotr Kowalczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGRO-ESTETYKA, ul. Żwirki i Wigury 16/2, 62-200 Gniezno, liczba uzyskanych punktów: 85,62.
Data zamieszczenia informacji