Nr postępowania DZ/IB/341/090/09

Przebudowa ul. Górczyńskiej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez konsorcjum firm: Budownictwo Drogowe ?KRUG? Tadeusz i Danuta Sp. j., ul. Zamkowa 30,62-020 Swarzędz oraz Per Aarsleff Polska Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 131, 02-952 Warszawa, z ceną brutto: 2.247.493,99 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT:Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Budownictwo Drogowe ?KRUG? Tadeusz i Danuta Sp. j., ul. Zamkowa 30,62-020 Swarzędz oraz Per Aarsleff Polska Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 131, 02-952 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 100,00. - oferta nr 2 ? konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOST Sp. z o.o., Żabno 2A, 63-112 Brodnica, Infra S.A. Wysogotowo k. Poznania ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o. ul. 28 czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 91.29.
Data zamieszczenia informacji