Nr postępowania DZ/IB/341/102/09

Roboty budowlane polegające na remoncie kładki dla pieszych przy ul. Szydłowskiej nad ul. Witosa w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez INPRO-BUD Andrzej Świderski Spółka Jawna, ul. J. Omańkowskiej 3, 60-465 Poznań, z ceną brutto: 1.429.530,28 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? INPRO-BUD Andrzej Świderski Spółka Jawna, ul. J. Omańkowskiej 3, 60-465 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00. - oferta nr 2 ? FEROCO S.A., ul. Marcelińska 92/94, 60-324 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 95,31.
Data zamieszczenia informacji