Nr postępowania DZ/UI/341/105/09

Dostawa stalowych koszy ulicznych montowanych na słupkach

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Skatom Sp. z o. o. ul. Staszica 47/1 73-130Dobrzany, z ceną brutto: 104.188,00 zł.STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT:Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? Spółdzielnia Pracy ?ELWAG?, ul. Leśna 6, 64-100 Leszno , liczba uzyskanych punktów: 73,94; ? oferta nr 2 - Dariusz Krawczyk, Grażyna Krawczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe Rotex DG s. c., ul. Partyzantów 21, 42- 300 Myszków, liczba uzyskanych punktów: 77,71; ? oferta nr 3 ? Fabryka Urządzeń Technicznych Alkon Sp. z o.o., ul. Kolejowa 10, 55-140 Żmigród, liczba uzyskanych punktów:57,28; ? oferta nr 4 - Spółdzielnia Inwalidów Zakłady Metalowe ZA-MET, ul. Panewicka 375, 40-773 Katowice, liczba uzyskanych punktów: 77,71; ? oferta nr 5 - ? Metalex Sp. z o. o., ul. Paderewskiego 41, 33-300 Nowy Sącz, liczba uzyskanych punktów: 49,00; ? oferta nr 6 - Andrzej Piosek, Damian Piosek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KONSTALMET s. c., ul. Strzelecka 13, 47-133 Gąsiorowice,, liczba uzyskanych punktów: 94,57; ? oferta nr 7 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Skatom Sp. z o. o. ul. Staszica 47/1, 73-130 Dobrzany liczba uzyskanych punktów : 100,00. ? Oferta nr 10- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe INBUDEX S.A., ul. Kałkowskiego 40, 61-606 Poznań, liczba uzyskanych punktów : 55,45.
Data zamieszczenia informacji