Nr postępowania DZ/UD/341/103/09

Roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowymi w ul. Działowej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Drogbet Wieczorek Sp. j. ul. Rolna 8-10, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, z ceną brutto ? 973.602,48 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BUDROMEL, ul. Srebrna 2, Złotkowo, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 94,65. - oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 85,66. - oferta nr 3 - Drogbet Wieczorek Sp. j. ul. Rolna 8-10, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 100,00. - oferta nr 4 - Budownictwo Drogowe ?KRUG? Tadeusz i Danuta Krug Sp.j. ul. Zamkowa 30, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 70,20. - oferta nr 5 - Władysław Kaszkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowo Budowlany, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, liczba uzyskanych punktów: 85,77.
Data zamieszczenia informacji