Nr postępowania DZ/UL/341/161/06

Dostawa samochodów osobowych

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne POL-CAR Sp. z o.o., ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań, z ceną brutto : 84.363,00 zł.
Data zamieszczenia informacji