Nr postępowania DZ/UD/341/103/09

Roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowymi w ul. Działowej w Poznaniu.

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że w związku z uchyleniem się od podpisania umowy Wykonawcy, którego ofertę wcześniej wybrano (tj. firmy Drogbet Wieczorek Sp. j. ul. Rolna 8-10, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo ? rozstrzygniecie Zamawiającego przekazane Wykonawcom w dniu 14.07.2009r.), za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Mateusza Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BUDROMEL, ul. Srebrna 2, Złotkowo, 62-002 Suchy Las, z ceną brutto ? 1.028.674,37 zł. Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ponowny wybór oferty został dokonany spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Data zamieszczenia informacji