Nr postępowania DZ/UD/341/117/09

Roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni jezdni w ul. Al. Solidarności do ul. Połabskiej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, z ceną brutto ? 1.975.594,93 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: oferta nr 1 ? COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 100,00 oferta nr 2 - Pol-Dróg Piła Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 69,13 oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Drogowo ? Mostowe ?DROMOST? Sp. z o.o., Żabno 2a, 63-112 Brodnica, liczba uzyskanych punktów: 91,46 oferta nr 5 - STRABAG Sp. z o.o., ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 99,03
Data zamieszczenia informacji