Nr postępowania DZ/UD/341/103/09

Roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowymi w ul. Działowej w Poznaniu.

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że w związku z uchyleniem się od podpisania umowy Wykonawcy, którego ofertę wcześniej wybrano (tj. p. Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BUDROMEL, Złotkowo, ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las? ponowne rozstrzygniecie Zamawiającego przekazane Wykonawcom w dniu 23.07.2009r.), za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Władysława Kaszkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowo Budowlany, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo z ceną brutto ? 1.135.142,88 zł. Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ponowny wybór oferty został dokonany spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Data zamieszczenia informacji