Nr postępowania DZ/IB/341/093/09

Wykonanie prac projektowych dla rozbudowy i budowy ul. Obornickiej, ul. Szymanowskiego oraz ul. Kurpińskiego w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez AQUA S.A., ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań, z ceną brutto: 1.315.160,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? LAFRENTZ - POLSKA Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 84,13; ? oferta nr 2 - Konsorcjum firm: Scott Wilson Sp. z o.o., ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa (Lider konsorcjum); Scott Wilson Ltd Alençon Link, Basingstoke, Hampshire RG21 7PP reprezentowany przez Scott Wilson Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 37,04; ? oferta nr 3 - WBP Zabrze Sp. z o.o., ul Pawliczka 25, 41-800 Zabrze, liczba uzyskanych punktów: 47,81; ? oferta nr 4 - AQUA S.A., ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; ? oferta nr 5 - Konsorcjum firm: Adam Grabowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?KARO?, ul. Św. Marcin 43, 61-806 Poznań (Lider konsorcjum); Biuro Projektów KARO Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 43, 61-806 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 36,05; ? oferta nr 6 - Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 77,55; ? oferta nr 7 - Pracownia Projektowa MOST s. c., Marta Włodarczak, Tomasz Świderski, Wargowo 88, 64-605 Wargowo, liczba uzyskanych punktów: 35,99; ? oferta nr 8 - Konsorcjum firm: WYG International Sp. z o.o., ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa (Lider konsorcjum); WYG Engineering Limited, Arndale Court, 1 Arndale Centre, Headingley, Leeds, LS6 2UJ, liczba uzyskanych punktów: 68,14.
Data zamieszczenia informacji