Nr postępowania DZ/UD/341/123/09

Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Szamarzewskiego na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Przybyszewskiego w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez STRABAG Sp. z o.o., ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa, z ceną brutto: 1.713.795,20 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1: COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 95,30; ? oferta nr 2: STRABAG Sp. z o.o., ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 100,00; ? oferta nr 3: ?POL-DRÓG Piła? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 93,66; ? oferta nr 4: Przedsiębiorstwo Drogowo?Mostowe ?DROMOST? Sp. z o.o., Żabno 2a, 63-112 Brodnica, liczba uzyskanych punktów: 97,85.
Data zamieszczenia informacji