Nr postępowania DZ/EL/341/127/209

Dostawa podnośnika koszowego na podwoziu samochodowym, w trybie leasingu operacyjnego

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę SGB TRANS-LEASING Polskie Towarzystwo Leasingowe Sp. z o.o., ul. Winklera 1, 60-246 Poznań z ceną brutto: 352.313,06 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT:Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? SGB TRANS-LEASING Polskie Towarzystwo Leasingowe Sp. z o.o., ul. Winklera 1, 60-246 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji