Nr postępowania DZ/UD/341/124/09

Roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni chodników w ul. Niecałej na odcinku od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej i w ul. Białej na odcinku od ul. Niecałej do ul. Przybyszewskiego w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Władysława Kaszkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowo-Budowlany, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, z ceną brutto ? 400.198,77 złSTRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT:Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - Władysław Kaszkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowo-Budowlany, ul. Poznańska 86 60-185 Skórzewo, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 2 - P.R.B.I. PODHORECKI Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 49, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów: 88,19; - oferta nr 3 - POL- DRÓG Piła Sp. z o.o. , ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów:93,49; - oferta nr 4 - Drogbet Wieczorek Sp. j., Baranowo, ul. Rolna 8-10, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów:87,19; oferta nr 5 - DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-262 Poznań, liczba uzyskanych punktów:89,39; - oferta nr 6 - Budownictwo Drogowe KRUG Tadeusz i Danuta Krug Sp. j., ul. Zamkowa 30, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 91,14; - oferta nr 7 ? Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, Borowo Młyn, ul. Starych Wierzb 17, 62-010 Pobiedziska, liczba uzyskanych punktów: 95,46. - oferta nr 8 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o. o., ul. 28 Czerwca 1956r Nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 89,68.
Data zamieszczenia informacji