Nr postępowania DZ/UD/341/122/09

Roboty budowlane polegające na rozbiórce kładki dla pieszych przy ul. 28 Czerwca 1956r. (ul. Opolskiej) nad torami PKP relacji Poznań-Wrocław w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Transportowo ? Usługowo ? Handlowe ?TRANS-KOP? S.C. Tomasz Wysoczański Janina Wysoczańska, ul. Pana Twardowskiego 4, 60-193 Poznań, z ceną brutto: 118.122,60 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Zbigniew Janecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych ?Dźwigar?, ul. Stodólna 58/9, 87-800 Włocławek, liczba uzyskanych punktów: 49,23 - oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Transportowo ? Usługowo ? Handlowe ?TRANS-KOP? S.C. Tomasz Wysoczański Janina Wysoczańska, ul. Pana Twardowskiego 4, 60-193 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00 - oferta nr 3 - Agnieszka Krakowiak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Roboty Budowlane Agnieszka Krakowiak, ul. Mickiewicza 10, 63-820 Piaski, liczba uzyskanych punktów: 99,79
Data zamieszczenia informacji