Nr postępowania Dz/UD/341/129/09

Remont nawierzchni jezdni i chodników na Placu Wielkopolskim w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez POL-DRÓG Piła Sp. z o. o. ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, z ceną brutto: 265.111,29 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? POL-DRÓG Piła Sp. z o. o. ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 100,00. - oferta nr 2 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 86,74. - oferta nr 3 ? Budownictwo Drogowe KRUG Tadeusz i Danuta Krug Sp. j., ul. Zamkowa 30, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 81,61. - oferta nr 4 ? Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, 62-010 Pobiedziska, liczba uzyskanych punktów: 95,42. - oferta nr 5 ? Macieja Siedleckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy, ul. Gdyńska 139, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 74,51.
Data zamieszczenia informacji