Nr postępowania DZ/UD/341/130/09

Remont nawierzchni chodników w ul Brzozowej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Mateusza Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BUDROMEL, Złotkowo ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las, z ceną brutto: 244.253,46 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BUDROMEL, Złotkowo, ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las liczba uzyskanych punktów: 100,00. - oferta nr 2: Maciej Siedlecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy, ul. Gdyńska 139, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 76,08. - oferta nr 3: Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, liczba uzyskanych punktów: 94,68. - oferta nr 4: Jarosław Grześkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DROMEL, ul. Brzozowa 47, 61-429 Pobiedziska, liczba uzyskanych punktów:95,01. - Oferta nr 5: Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rat-But, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 88,35. - Oferta nr 6: Budownictwo Drogowe KRUG Tadeusz i Danuta Krug Sp. j., ul. Zamkowa 30, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 91,14. - Oferta nr 7: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 87,41.
Data zamieszczenia informacji