Nr postępowania DZ/UD/341/133/09

Remont nawierzchni chodników ul. Orzechowej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Platanowej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Mateusza Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BUDROMEL, ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las, z ceną brutto ? 147.556,07 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - Wojciech Woźniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Brukarski, ul. Śmiełowska 69, 60-114 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 80,45; - oferta nr 2 - Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rat-Bud, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 88,79; - oferta nr 3 - Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BUDROMEL, ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 4 - Jarosław Grześkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DROMEL, ul. Brzozowa 47, 61-429 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 96,78; - oferta nr 5 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o. o., ul. 28 Czerwca 1956r Nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 96,64; - oferta nr 6 - Budownictwo Drogowe KRUG Tadeusz i Danuta Krug Sp. j., ul. Zamkowa 30, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 87,65; - oferta nr 7 ? Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, Borowo Młyn, ul. Starych Wierzb 17, 62-010 Pobiedziska, liczba uzyskanych punktów: 93,70.
Data zamieszczenia informacji