Nr postępowania DZ/UD/341/134/09

Remont nawierzchni chodników w ul. Jodłowej na odcinku od ul. Morelowej do bez przejazdu w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Jarosława Grześkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DROMEL, ul. Brzozowa 47, 61-429 Poznań, z ceną brutto ? 240.062,07 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - Andrzej Szeszuła prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych DROGOPAL, ul. Przemysłowa 17, 64-330 Opalenica, liczba uzyskanych punktów: 85,74; - oferta nr 2 - Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rat-Bud, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 88,11; - oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 99,67; - oferta nr 4 - Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROMEL, ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, 62-010 Pobiedziska, liczba uzyskanych punktów: 95,87; - oferta nr 5 ? Jarosław Grześkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DROMEL, ul. Brzozowa 47, 61-429 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 6 - Budownictwo Drogowe KRUG Tadeusz i Danuta Krug Sp. j., ul. Zamkowa 30, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 83,93.
Data zamieszczenia informacji