Nr postępowania DZ/IB/341/128/09

Roboty budowlane w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Grunwaldzka - Wojskowa w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Konsorcjum firm: SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca (Lider konsorcjum); Bartosz Maćkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ?FILBAR?, ul. Podgórna 6, 62-051 Wiry ? Łęczyca, z ceną brutto: 1.523.380,35 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? Konsorcjum firm: SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca (Lider konsorcjum); Bartosz Maćkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ?FILBAR?, ul. Podgórna 6, 62-051 Wiry ? Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 100,00; ? oferta nr 2 ? ?Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOST? Sp. z o.o., Żabno 2A, 63-112 Brodnica, liczba uzyskanych punktów: 85,08; ? oferta nr 3 - Konsorcjum firm: Elmont ? Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o. (Lider konsorcjum), ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn; ?POL - DRÓG PIŁA? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 94,64.
Data zamieszczenia informacji