Nr postępowania DZ/UD/341/138/09

Remont nawierzchni chodnika i miejsc postojowych w ul. Słowiańskiej na odcinku od ul. Gromadzkiej do ul. Szelągowskiej w Poznaniu- strona południowa.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.)Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez TOR - MEL Sp. z o.o., ul. Głogowska 214, 60-104 Poznań, z ceną brutto: 375.118,98 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Budownictwo Drogowe ?KRUG? Tadeusz i Danuta Krug Sp. j. ul. Zamkowa 30, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 73,58; - oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 72,27; - oferta nr 4 - Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BUDROMEL, ul. Srebrna 2, Złotkowo, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 57,76; - oferta nr 5 - TOR - MEL Sp. z o.o., ul. Głogowska 214, 60-104 Poznań liczba uzyskanych punktów: 100,00;
Data zamieszczenia informacji