Nr postępowania DZ/IB/341/144/09

Remont ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Św. Wawrzyńca w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia: APRIVIA S.A., ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo; Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno ? Drogowych S.A., ul. Poznańska 42, 64-300 Nowy Tomyśl; Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań reprezentowanych przez APRIVIA S.A., z ceną brutto: 5.097.038,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? STRABAG Sp. z o.o. ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 79,01; ? oferta nr 2 - EUROVIA Polska S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyca, liczba uzyskanych punktów: 88,41; - oferta nr 3 - ?Pol ? Dróg Piła? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 65,15. - oferta nr 4 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia: APRIVIA S.A., ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo; Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno ? Drogowych S.A., ul. Poznańska 42, 64-300 Nowy Tomyśl; Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 5 - Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 97,14.
Data zamieszczenia informacji