Nr postępowania DZ/IB/341/157/06

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu wiaduktów w ul. Serbskiej nad ul. Witosa w Poznaniu

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Grabowski, Król i Wspólnicy Biuro Inżynieryjno-Techniczne KARO Spółka Jawna, ul. Dąbrowskiego 23, 60-840 Poznań z ceną brutto 231.800,00 zł.
Data zamieszczenia informacji