Nr postępowania DZ/EL/341/162/09

Dostawa stacjonarnego zbiornika do emulsji asfaltowej.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SAR-POL Sp. z o.o., ul. Kopanina 29, 60-105 Poznań, z ceną brutto 86.620,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SAR-POL Sp. z o.o., ul. Kopanina 29, 60-105 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 2 - Zakład Mechaniczno Remontowy ?Chemrem - Organika? Sp. z o. o., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, liczba uzyskanych punktów: 89,31.
Data zamieszczenia informacji