Nr postępowania DZ/IB/341/104/09

Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu, na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: STRABAG Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (03-472) przy ul. Brechta 7 oraz COLAS Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Palędziu (62-070) przy ul. Nowej 49, z ceną brutto po dokonaniu poprawienia stwierdzonych oczywistych omyłek rachunkowych: 84.661.671,70 PLN. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: TORPOL Sp. z o.o., ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań; POLWAR S.A., ul. Starodworska 2, 80-137 Gdańsk; liczba uzyskanych punktów: 77,4. - oferta nr 2 ? złożona przez firmę: SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 84,8. - oferta nr 3 ? złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PBG S.A. ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo; APRIVIA S.A. ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo; HYDROBUDOWA POLSKA S.A. ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo; SIAC CONSTRUCTION LTD (SIAC), Dolcain House Monastery Road Clondalkin Dublin 22 Irlandia; liczba uzyskanych punktów: 92,3. - oferta nr 4 ? złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Eurovia Polska S.A. ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce; Eurovia Beton Gmbh, Frank ? Zappa ? Str.11, 12681 Berlin, Niemcy; liczba uzyskanych punktów: 89,1. - oferta nr 5 ? złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: STRABAG Sp. z o.o., ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa; COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie; liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 6 ? złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: POL-DRÓG PIŁA Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła; Firma Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o., ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz; Bilfinger Berger Budownictwo S.A., ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa; liczba uzyskanych punktów: 91,7. - oferta nr 7 ? złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Warbud S.A., Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa; Zakład Drogowy Maciej Siedlecki, ul. Puszkina 21, 62-030 Luboń; liczba uzyskanych punktów: 90,1.
Data zamieszczenia informacji