Nr postępowania DZ/IB/341/154/09

Budowa ekranu akustycznego w ul. Bułgarskiej na odcinku od ul. Łubieńskiej do ul. Bukowskiej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę VIAECO Sp. z o.o., ul. Igołomska 29c, 31-983 Kraków, z ceną brutto: 1.849.187,86 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT:Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: oferta nr 2 ? VIA POLONIA Sp. z o.o., ul. Rataje 164, 61-168 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 71,89; oferta nr 4 - STRABAG Sp. z o.o., ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 85,79; oferta nr 5 - VIAECO Sp. z o.o., ul. Igołomska 29c, 31-983 Kraków, liczba uzyskanych punktów: 100,00 oferta nr 6 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Saferoad Polska Sp. z o.o., ul. Przedmiejska 5, 87-800 Włocławek oraz Stal-Met Sp. z o.o., ul. Łunawska 31, 86-200 Chełmno, liczba uzyskanych punktów: 78,93 oferta nr 7 - Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A., ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław, liczba uzyskanych punktów: 84,92 oferta nr 9 - Jerzy Maliszczuk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe EUROMETAL, ul. Płochocińska 19, 03-191 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 64,66
Data zamieszczenia informacji