Nr postępowania DZ/UD/341/163/09

Wymiana poręczy mostowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym na wiaduktach w ciągu ul. Koszalińskiej nad ul. Lutycką, na wiadukcie w ul. Wojska Polskiego nad ul. Witosa, na wiadukcie w ul. Kurlandzkiej nad ul. B. Krzywoustego w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę W & P Sp. z o.o., ul. Olchowa 9, 61-475 Poznań, z ceną brutto ? 237.436,92 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ?ROWITEX? Sp. z o.o., ul. św. Wincentego 11, 61-003 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 73,03; - oferta nr 2 ? INTOP Szczecin Sp. z o.o., ul. Wiosenna 6, Skarbimierzyce, 72-002 Dołuje, liczba uzyskanych punktów: 81,14; - oferta nr 3 - W & P Sp. z o.o., ul. Olchowa 9, 61-475 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 4 - Izabela Prałat prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ?METALBUD? Przedsiębiorstwo Metalowo Antykorozyjne Firma Handlowo ? Usługowa Izabela Prałat, ul. Karkonoska 16, 60-415 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 71,46; - oferta nr 5 - WUPRINŻ S.A., ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 61,43.
Data zamieszczenia informacji