Nr postępowania DZ/IB/341/168/09

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego na budowę
ul. Zdrojowej i ul. Zaniemyskiej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Macieja Łabno prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą STUDIO ML, os. Przemysława 5b/2, 61-064 Poznań, z ceną brutto: 106.140,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT:Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 DROMOST Sp. z o.o., ul. Trójpole 3b, 61-693 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 29,19; - oferta nr 2 Maciej Łabno prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą STUDIO ML, os. Przemysława 5b/2, 61-064 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 4 Konsorcjum firm: Biuro Projektów TRASA Sp. z o. o., ul. Św. Marcin 43, 61-806 Poznań oraz Adam Grabowski prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą PROJEKTOWANIE, ul. Rzeszowska 9, 60-468 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 91,58;
Data zamieszczenia informacji