Nr postępowania DZ/UD/341/153/09

Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Wiśniowej na odcinku od ul. Wspólnej do torów PKP w Poznaniu.

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że w wyniku powtórnej oceny złożonych ofert dokonanej na podstawie art. ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z uwzględnieniem protestu złożonego przez Marka Króla prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Produkcyjny ?DACHBUD?, ul. Słoneczna 36, 62-064 Plewiska że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Marka Króla prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Produkcyjny ?DACHBUD?, ul. Słoneczna 36, 62-064 Plewiska, z ceną brutto: 479.194,08 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 65,03; - oferta nr 2 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 90,73; - oferta nr 4 - Drogbet Wieczorek Sp. jawna, ul. Rolna 8-10, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 80,40; - oferta nr 5 - Marek Król prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Produkcyjny ?DACHBUD?, ul. Słoneczna 36, 62-064 Plewiska, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 6 - Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 87,82.
Data zamieszczenia informacji