Nr postępowania DZ/UD/341/166/09

Remont nawierzchni chodników w ul. Inowrocławskiej na odcinku od ul. Kostrzyńskiej do ul. Toruńskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, z ceną brutto ? 134.076,73 zł.STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: - oferta nr 1 - Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BUDROMEL, ul. Srebrna 2, Złotkowo, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 92,97; - oferta nr 2 - Drogbet Wieczorek Sp.j., ul. Rolna 8-10, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 98,44; - oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 82,39; - oferta nr 4 - Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 5 ? Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 83,98; - oferta nr 6 - Wojciech Woźniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Brukarski, ul. Śmiełowska 69, 60-114 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 86,65; - oferta nr 7 ? Pol ? Dróg Piła Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 87,95.
Data zamieszczenia informacji