Nr postępowania DZ/IB/341/178/09

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego dla budowy ulicy Skarżyńskiego na odcinku od ulicy Szybowcowej do ulicy Startowej w Poznaniu.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Biuro Projektów TRASA Sp. z o. o., ul. Św. Marcin 43, 61-806 Poznań oraz Adam Grabowski prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą PROJEKTOWANIE, ul. Rzeszowska 9, 60-468 Poznań reprezentowanych przez Biuro Projektów TRASA Sp. z o. o., z ceną brutto: 98.820,00 zł. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: oferta nr 1 - Maciej Łabno prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą STUDIO ML, os. Przemysława 5b/2, 61-064 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 93,64; oferta nr 2 - Julian Kaluba prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PROSYSTEM Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji, os. Bolesława Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 83,51; oferta nr 3 - Łukasz Szuba prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRACOWNIA INŻYNIERYJNA ?SZUBERT?, ul. Jawornicka 13a/6, 60-161 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 95,41; oferta nr 4 ? wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Biuro Projektów TRASA Sp. z o. o., ul. Św. Marcin 43, 61-806 Poznań oraz Adam Grabowski prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą PROJEKTOWANIE, ul. Rzeszowska 9, 60-468 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00
Data zamieszczenia informacji