Nr postępowania DZ/IB/341/159/09

Budowa ul. Kmicica w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo, z ceną brutto: 949.169,94 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 87,79; - oferta nr 2 - P.R.B.I. ?PODHORECKI? Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 49, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów: 92,79; - oferta nr 3 - Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 5 - DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 97,42.
Data zamieszczenia informacji