Nr postępowania DZ/EL/341/187/09

Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez SHELL Polska sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, z ceną brutto 448.282,90 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? SHELL Polska sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r 7A, 02-366 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 2 - Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, liczba uzyskanych punktów: 99,87.
Data zamieszczenia informacji