Nr postępowania DZ/IB/341/165/09

Wykonanie prac projektowych dla budowy ul. Bożeny
i ul. Pustej na odcinku od ul. Bożeny do ul. Mogileńskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez konsorcjum firm: WYG International Sp. z o. o., ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa (lider konsorcjum) oraz WYG Engineering Limited Arndale Court, 1 Arndale Centre, Headingley, Leeds SL6 2 UJ z ceną brutto: 399.184,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7,02-677 Warszawa, liczba uzyskanych punktów:48,98; - oferta nr 2 ? konsorcjum firm: WYG International Sp. z o. o., ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa oraz WYG Engineering Limited Arndale Court, 1 Arndale Centre, Headingley, Leeds SL6 2 UJ, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji