Nr postępowania DZ/IB/341/167/09

Budowa systemu sterowania ruchem na ul. Wojska Polskiego i Nad Wierzbakiem w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Elmont ? Kostrzyn Wlkp sp. z o.o. , ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn, z ceną brutto: 4.092.107,55 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? ELMONT ? Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o. , ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów 100,00; - oferta nr 2 ? Konsorcjum firm: P.W. IMEX ? BIS Sp. z o.o., ul. Jasielska 9A, 60 ? 476 Poznań (lider) oraz ZABERD S.A., ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław (partner), liczba uzyskanych punktów: 74,20; - oferta nr 3 ? VIALIS Polska Sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, 60-413 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 88,26; - oferta nr 4 - DUCTUS Sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, liczba uzyskanych punktów: 58,64.
Data zamieszczenia informacji