Nr postępowania DZ/UI/341/141/09

Rewaloryzacja szaty roślinnej wraz z budową elementów małej architektury, systemu nawadniającego oraz dwuletnią pielęgnacją gwarancyjną.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?GARDENS?, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, z ceną brutto: 1.578.492,70 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Piotr Kowalczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?AGRO-ESTETYKA?, ul. Żwirki i Wigury 16/2, 62-200 Gniezno, liczba uzyskanych punktów - 98,04. - oferta nr 2 ? Andrzej Wojciech Szlagowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?OGRÓD? ul. Skórzewska 23, 62-081 Wysogotowo, liczba uzyskanych punktów ? 85,37. - oferta nr 3 Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, liczba uzyskanych punktów ? 87,14. - oferta nr 4 ? Krzysztof Mróz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?PARK-M?, ul. Trakt św. Kingi 9, 33-340 Stary Sącz, liczba uzyskanych punktów ? 70,57. - oferta nr 5 ? Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?GARDENS?, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, liczba uzyskanych punktów ? 100,00. - oferta nr 6 ? Witold Boratyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe EKOLAS, ul. Kasztanowa 21, 63-421 Przygodzice, liczba uzyskanych punktów ? 75,00.
Data zamieszczenia informacji