Nr postępowania DZ/IB/341/105/06

przetarg nieograniczony na wykonanie, utrzymanie i demontaż tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy Wiaduktu Dolna Wilda wraz z budową przystanków autobusowych w rejonie Ronda Starołęka i przy ul. Hetmańskiej w rejonie wiaduktu nad Drogą Dęb

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz 177 ze zm) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Aleksandra Krawczyńskiego prowadzącego działalność pod nazwą P.W. PAULIKO, os. Oświecenia, 61-211 Poznań, z ceną brutto: 379.426,28 zł. W związku z tym, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie zostaje unieważnione.
Data zamieszczenia informacji