Nr postępowania DZ/IB/341/189/09

Budowa oświetlenia ul. 28 Czerwca 1956r. w Poznaniu, na odcinku od ul. Dolna Wilda do ul. Łozowej.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Spółka Jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, z ceną brutto: 81.984,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORóWNANIE ZłOżONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Spółka Jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji