Nr postępowania DZ/RP/341/191/09

Dostawa przenośnych urządzeń- rejestratorów dla Strefy Płatnego parkowania w Poznaniu wraz z oprogramowaniem i instalacją oraz dwuletnim serwisem.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez AXED Jakubowski Wojciechowski Sp. Jawna, ul. Fredry 7, 61-701 Poznań, z ceną brutto 377.590,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT:Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? AXED Jakubowski Wojciechowski Sp. Jawna, ul. Fredry 7, 61-701 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji