Nr postępowania DZ/IB/341/186/09

Budowa drogi pieszo ? rowerowej wzdłuż ulicy Starołęckiej w Poznaniu (Etap III ? od ul. Żywieckiej km 3+ 326,80 do ul. Lipnickiej km 4+ 692,70"

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ?POL-DRÓG Piła? sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, z ceną brutto: 661.559,30 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 2 ? Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych ?JACH-GUM? Stanisław Jachimowski, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 83,68 pkt.; - oferta nr 3 - Drogbet Wieczorek spółka jawna, Baranowo, ul. Rolna 8-10, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 82,33 pkt.; - oferta nr 4 - Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 89,94 pkt; - oferta nr 5 - SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 88,80 pkt, - oferta nr 6 - Zdzisław Wietrzykowski prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BETON DRÓG Zdzisław Wietrzykowski, ul. Marciniaka 21, 63-100 Śrem, liczba uzyskanych punktów: 78,09 pkt, - oferta nr 7 - Leszek Stachowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane Leszek Stachowiak, Starczanowo 45, 62-330 Nekla, liczba uzyskanych punktów: 88,04 pkt, - oferta nr 8 - Maciej Siedlecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy Maciej Siedlecki, ul. Puszkina 21, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: 98,19 pkt, - oferta nr 9 - ?DROBUD? sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 88,67 pkt, - oferta nr 10 - ?TOR-MEL? sp. z o.o., ul. Głogowska 214, 60-104 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 94,59 pkt, - oferta nr 11 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 92,44 pkt, - oferta nr 12 - ?POL-DRÓG Piła? sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 100 pkt, - oferta nr 13 - Budownictwo Drogowe ?KRUG? Tadeusz i Danuta Krug spółka jawna, ul. Zamkowa 30, 62-300 Swarzędz liczba uzyskanych punktów: 81,99 pkt.
Data zamieszczenia informacji