Nr postępowania DZ/IB/341/185/09

Budowa oświetlenia ul. Radojewo oraz osiedla Lubczykowa Góra w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ELTEL sp. z o.o., ul. Albańska 17, 60-123 Poznań, z ceną brutto: 270.017,43 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? ELMONT ? Kostrzyn Wlkp. sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów: 65,78 pkt.; - oferta nr 2 ? SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak spółka jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 57,14 pkt.; - oferta nr 3 ? VABUD sp. z o.o., ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 76,28 pkt; - oferta nr 4 ? ELTEL sp. z o.o., ul. Albańska 17, 60-123 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100 pkt, - oferta nr 5 ? Eugeniusz Pawlikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO ? TECH Eugeniusz Pawlikowski, ul. 22 Lipca 7, 62-220 Niechanowo, liczba uzyskanych punktów: 70,14 pkt,
Data zamieszczenia informacji