Nr postępowania DZ/EL/341/199/09

Dostawa masy na zimno w ilości 200 Mg dla Centrum Operacyjnego Utrzymania i Ruchu przy ul. Margonińskiej w Poznaniu, w roku 2010

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno?Drogowych S.A., ul. Poznańska 42, 64-300 Nowy Tomyśl, z ceną brutto: 104.920,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez POL-DRÓG Oleśnica S.A., Cieśle 44, 56-400 Oleśnica, liczba uzyskanych punktów: 86,35; - oferta nr 2 ? złożona przez POLDIM S.A., ul. Kochanowskiego 37a, 33-100 Tarnów, liczba uzyskanych punktów: 83,50 - oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno ? Drogowych S.A., ul. Poznańska 42, 64-300 Nowy Tomyśl, liczba uzyskanych punktów: 100;
Data zamieszczenia informacji