Nr postępowania DZ/UI/341/201/09

Wykonanie dokumentacji technicznej, omodelowania, słupów, wysięgników i opraw ozdobnych wraz z dostawą gotowych wyrobów do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ?FAMPRA? Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 5, 46-200 Kluczbork, z ceną brutto: 926.590,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: oferta nr 1 ? ?FAMPRA? Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 5, 46-200 Kluczbork, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji