Nr postępowania DZ/EL/341/196/09

Wykonanie usług kserowania, drukowania, skanowania i usług introligatorskich dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 4 złożona przez Copy Point Sp. z o.o., ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, z ceną brutto: 142.317,88 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT:Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? CCS Druk Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 6, 61-731 Poznań, liczba uzyskanych punktów ? 91,62; - oferta nr 2 - Hanna Nowaczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Hanna Nowaczyk Usługi Poligraficzne i Reklamowe, al. Niepodległości 39, 61-714 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 54,03; - oferta nr 3 - Tomasz Przybylak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza, ul. Ratajczaka 26/8, 61-815 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 65,47; - oferta nr 4 - Copy Point Sp. z o.o., ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji