Nr postępowania DZ/IB/341/146/09

BUDOWA II ETAPU TRASY KOMUNIKACYJNEJ NOWE ZAWADY W POZNANIU NA ODCINKU OD RONDA ŚRÓDKA DO SKRZYŻOWANIA UL. PRYMASA A. HLONDA Z UL. GŁÓWNĄ.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ?POL-DRÓG PIŁA Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, ?Bilfinger Berger Budownictwo S.A., ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa, ?Firma Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o., ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz, z ceną brutto: 36.432.387,20 PLN. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ? APRIVIA S.A., ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, ? HYDROBUDOWA POLSKA S.A. ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, ? PBG S.A., ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, ? Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Metro Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 163, 01-919 Warszawa, ? Ekobel Schallschutz Sp. z o. o., Al. Solidarności 46, 61-696 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 97,47. - oferta nr 2 ? złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ? TORPOL Sp. z o.o., ul. Mogileńska 10g, 61-052 Poznań, ? FEROCO S.A., ul. Marcelińska 92/94, 60-324 Poznań, ? POLIMEX - MOSTOSTAL S.A., ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 93,50. - oferta nr 3 ? złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ? COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, ? Wiesław Michnik prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Firma Torowo-Spawalnicza SPAW - TOR, ul. Stacyjna 32, 30-851 Kraków, ? P.R.B.I. PODHORECKI Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 49, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów: 98,48. - oferta nr 4 ? złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ? STRABAG Sp. z o.o., ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa, ? Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK Sp. z o.o., ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, liczba uzyskanych punktów: 94,94. - oferta nr 5 ? złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ? POL-DRÓG PIŁA Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, ? Bilfinger Berger Budownictwo S.A., ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa, ? Firma Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o., ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 6 ? złożona przez Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 94,51.
Data zamieszczenia informacji