Nr postępowania DZ/UI/341/171/09

Nadzór eksploatacyjny oraz utrzymanie sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania. Dotyczy zadań A1-A5, C1-C5

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze dla poszczególnych Zadań (Zadania A1-A5, C1-C5), uznane zostały oferty następujących Wykonawców: ? dla Zadania A1 ? oferta nr 5 złożona przez ?Ekos Poznań? Sp. z o.o., ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań, z ceną brutto: 213.902,60 zł; ? dla Zadania A2 ? oferta nr 5 złożona przez ?Ekos Poznań? Sp. z o.o., ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań, z ceną brutto: 161.162,00 zł; ? dla Zadania A3 ? oferta nr 1 złożona przez Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Hydrotechnicznych ?WODKAN?, Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, z ceną brutto: 190.910,48 zł; ? dla Zadania A4 ? oferta nr 1 złożona przez Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Hydrotechnicznych ?WODKAN?, Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, z ceną brutto: 200.165,40 zł; ? dla Zadania A5 ? oferta nr 1 złożona przez Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Hydrotechnicznych ?WODKAN?, Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, z ceną brutto: 110.397,80 zł; ? dla Zadania C1 - oferta nr 1 złożona przez Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Hydrotechnicznych ?WODKAN?, Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, z ceną brutto: 164.700,00 zł; ? dla Zadania C2 - oferta nr 1 złożona przez Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Hydrotechnicznych ?WODKAN?, Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, z ceną brutto: 129.930,00 zł; ? dla Zadania C3 - oferta nr 1 złożona przez Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Hydrotechnicznych ?WODKAN?, Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, z ceną brutto: 164.700,00 zł; ? dla Zadania C4 - oferta nr 1 złożona przez Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Hydrotechnicznych ?WODKAN?, Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, z ceną brutto: 164.700,00 zł; ? dla Zadania C5 - oferta nr 1 złożona przez Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Hydrotechnicznych ?WODKAN?, Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, z ceną brutto: 122.610,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT:Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Hydrotechnicznych ?WODKAN?, Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla Zadania A1: 48,30, dla Zadania A2: 48,87, dla Zadania A3: 100,00, dla Zadania A4: 100,00, dla Zadania A5: 100,00, dla Zadania C1: 100,00, dla Zadania C2: 100,00, dla Zadania C3: 100,00, dla Zadania C4: 100,00, dla Zadania C5: 100,00; ? oferta nr 2 ? Roman Tuczyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Instalacyjny Wod-Kan. I C. O., ul. Gdańska 6/6, 61-123 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla Zadania C1: 87,86, dla Zadania C2: 88,35, dla Zadania C3: 87,86, dla Zadania C4: 87,86, dla Zadania C5: 87,70; ? oferta nr 3 ? AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla Zadania A1: 34,07, dla Zadania A2: 35,75, dla Zadania A3: 32,60, dla Zadania A4: 37,35, dla Zadania A5: 35,49, dla Zadania C1: 89,70, dla Zadania C2: 89,87, dla Zadania C3: 89,70, dla Zadania C4: 89,70, dla Zadania C5: 89,33; ? oferta nr 4 ? VABUD Sp. z o.o., ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów dla Zadania A3: 34,67, dla Zadania A4: 39,87; ? oferta nr 5 ? ?Ekos Poznań? Sp. z o.o., ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla Zadania A1: 100,00, dla Zadania A2: 100,00, dla Zadania A3: 45,47, dla Zadania A4: 46,98, dla Zadania A5: 45,79, dla Zadania C1: 65,85, dla Zadania C2: 65,94, dla Zadania C3: 65,85, dla Zadania C4: 65,85, dla Zadania C5: 65,90.
Data zamieszczenia informacji