Nr postępowania DZ/UI/341/208/09

Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się na stanie majątku Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę VABUD Sp. z o.o., ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las, z ceną brutto: 461.989,60 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT:Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? VABUD Sp. z o.o. ? liczba uzyskanych punktów: 100,00 - oferta nr 2 ? Elmont ? Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o. ? liczba uzyskanych punktów: 83,96 - oferta nr 3 - Eneos Sp. z o.o. ? liczba uzyskanych punktów: 46,70.
Data zamieszczenia informacji