Nr postępowania DZ/RB/341/221/09

Wykonanie przeprogramowania i usunięcie awarii sterowników ruchu drogowego na terenie miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta: - dla I części zamówienia (wykonanie przeprogramowania sterowników ruchu drogowego przy urządzeniach MSR Traffic) ? oferta nr 1 złożona przez ?MSR TRAFFIC? Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.o., ul. Leśna 40, 62-081 Przeźmierowo, z ceną brutto: 60.817,00 zł.; - dla II części zamówienia (wykonanie przeprogramowania i usunięcie awarii sterowników ruchu drogowego przy urządzeniach Vialis Polska) - oferta nr 2 złożona przez Vialis Polska Sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, 60-413 Poznań, z ceną brutto: 54.503,50 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Część I zamówienia: - oferta nr 1 ? MSR TRAFFIC Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.o., ul. Leśna 40, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 100,00; Część II zamówienia: - oferta nr 2 - Vialis Polska Sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, 60-413 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji